Menu
คะแนน

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ประกาศข้อมูลทางกฎหมายที่สำคัญ

กรุณาอ่านประกาศฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ เนื่องจากนี่คือข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ภายในทั้งหมด

 

ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์นี้ (ไม่รวมเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปถึง) ถูกควบคุมโดย:

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

 

 

 

เว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และเนื่องจากประเทศเหล่านี้มีกฎหมายที่อาจแตกต่างจากกฎหมายของประเทศไทย การเข้าถึงเว็บไซต์จึงหมายความว่าทั้งคุณและเรายอมรับว่ากฎหมายของประเทศไทยมีผลบังคับใช้กับทุกประเด็นที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานและเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เว้นเสียแต่ว่าเราจะระบุเอาไว้ว่ากฎหมายของประเทศอื่นมีผลบังคับใช้กับองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในเว็บไซต์แทน คุณยังตกลงยอมรับด้วยว่าคุณจะยอมรับขอบเขตอำนาจศาลของประเทศไทยอย่างไม่เบ็ดเสร็จในการดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นดังกล่าว เว้นเสียว่าเราจะระบุไว้เป็นเช่นอื่น

 

ข้อตกลงจะถูกผูกมัดด้วยข้อกำหนดเหล่านี้

การใช้งานเว็บไซต์นี้รวมทั้งแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ การแข่งขัน การจับฉลากชิงรางวัล และบริการอื่นๆ ที่เสนอให้คุณบน หรือจาก หรือผ่านเว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์ (รวมเรียกว่า "บริการ") นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและยูนิลีเวอร์ นอกเหนือจากข้อกำหนดทางกฎหมายแล้ว ข้อตกลงทางกฎหมายนั้นยังประกอบด้วย (i) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ (ii) นโยบายการใช้งานคุกกี้ (รวมเรียกว่า "นโยบายของยูนิลีเวอร์") ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดทางกฎหมายและนโยบายของยูนิลีเวอร์อื่นใด ให้ยึดข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นหลัก

 

ความเกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรโมชันต่างๆ มีผลบังคับใช้กับประเทศนี้แต่เพียงประเทศเดียว

 

เราไม่ระบุหรือรับประกันว่าเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะเหมาะสม มีให้บริการ หรือเกี่ยวข้องกับประเทศอื่น

 

บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นควรอ้างอิงถึงเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์ www.unilever.com

 

ลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย พ.ศ. 2549 สงวนสิทธิ์ทุกประการ ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยและบริษัทในเครือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ การกล่าวถึงบริษัทในเครือนั้นรวมถึงสมาชิกกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ทั้งหมด

 

คุณได้รับอนุญาตให้เข้าดูเว็บไซต์นี้ และทำซ้ำบทคัดย่อด้วยการพิมพ์ ดาวน์โหลดลงในฮาร์ดดิสก์ หรือด้วยการแจกจ่ายไปยังผู้อื่น แต่ทั้งนี้ทั้งหมดจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และต้องระบุข้อมูลสงวนสิทธิ์ที่ปรากฏข้างต้นในการทำซ้ำดังกล่าวทั้งหมด ห้ามจำหน่ายหรือแจกจ่ายข้อมูลที่ทำซ้ำไม่ว่าในส่วนใดของเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์ทางพาณิชย์ และห้ามดัดแปลงหรือรวมเข้าไปข้อมูลดังกล่าวในผลงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใด ไม่ว่าในรูปแบบการพิมพ์หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการโพสต์ลงในเว็บไซต์อื่นๆ ด้วย ไม่มีการอนุมัติสิทธิ์หรือสัญญาอนุญาตอื่นใดนอกจากนี้

 

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้มียูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของหรือใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาตโดยยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อและโลโก้ของคนอร์ เบสท์ฟู้ด และลิปตันด้วย ห้ามใช้งานเครื่องหมายการค้าใดๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์

การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าจะเสนอขายหรือจัดสรรผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ก่อนซื้อ

 

การส่ง

ยูนิลีเวอร์มีนโยบายที่จะไม่ตอบรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแนวคิดการตลาดจากนอกบริษัทที่ทางบริษัทไม่ได้ร้องขอ คำแนะนำหรือข้อมูลที่คุณส่งให้เราโดยที่เราไม่ได้ร้องขอ ซึ่งรวมถึงสูตรอาหาร จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีผู้ใดถือครองกรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับ และจะกลายเป็นทรัพย์สินของยูนิลีเวอร์โดยไม่มีการมอบค่าตอบแทน ทั้งยังถือเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาใช้งานภายใต้ดุลยพินิจของเราเท่านั้น

 

เนื้อหา

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมด้วยจุดประสงค์อันดีและอย่างสุจริต แต่ทั้งนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และทางเราไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของเนื้อหา ข้อมูลใดก็ตามในเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการชักชวนให้ลงทุนในบริษัทสมาชิกของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ และไม่ควรนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุน ทั้งยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และบริษัทในเครือทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่นที่ลิงก์ไปถึง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร ไม่ว่าจะในทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง

 

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์นี้ตามที่เราพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

เว็บไซต์อื่นที่ลิงก์ไปถึง

ในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ คุณอาจพบลิงก์อัตโนมัติไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแง่มุมหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการระบุว่ายูนิลีเวอร์ ประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าบริษัทมีเจตนาอยากให้คุณสนใจเว็บไซต์เหล่านั้น แต่ทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนนั้นจะไม่มีความรับผิดชอบหรือภาระเกี่ยวพันกับลักษณะหรือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์อื่นๆ แต่อย่างใดเลย ซึ่งทั้งหมดไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันหรือรองรับโดยบริษัทหรือบริษัทในเครือ หากคุณเข้าไปยังเว็บไซต์อื่น คุณสามารถกลับมายังเว็บไซต์นี้ได้โดยการคลิกที่ลูกศร "ย้อนกลับ" หรือคลิกที่ลิงก์นี้: http://www.unileverfoodsolutions.co.th.

 

หน้าหลัก
เมนู
สั่งสินค้า
รถเข็น
เมนูอาหาร